Informacje dotyczące EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ

REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

Regulamin został opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512). Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151).

WARUNKI UBIEGANIA O KARTĘ ROWEROWĄ

 1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu praktycznego ukończyli 10 lat.
 2. Uczeń powinien w wyznaczonym terminie, nie później niż do 31 maja, złożyć wypełniony czytelnie arkusz zaliczeń ucznia. Uczeń wypełnia czytelnie swoje dane oraz uzyskuje podpis/zgodę rodzica/ opiekuna prawnego i wychowawcy.
 3.  W przypadku braku podpisu rodzica/opiekuna prawnego i wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.
 4. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie.
 5. Uczniowie składają egzamin w formie testowej (część teoretyczna) oraz praktycznej.
 6. Test (część teoretyczna) przeprowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Test zawiera pytania o następującej tematyce: znaki i sygnały drogowe, manewry na drodze, typowe sytuacje drogowe, pierwsza pomoc ofiarom wypadków.
 7. Test sprawdzający wiadomości teoretyczne składa się z 25 pytań, aby go zdać należy udzielić 20 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu 30 minut.
 8. Do części praktycznej egzaminu mogą przystąpić uczniowie, którzy otrzymają pozytywny wynik z części teoretycznej.
 9. Część praktyczna polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:
  – Pozycji kierującego na pojeździe.
  – Upewnienia się o możliwości jazdy.
  – Upewnienia się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy.
  – Hamowania i zatrzymania pojazdu/roweru w określonym miejscu.
  – Poruszanie się po przygotowanym torze.
 10.  Jeżeli uczeń chce zdawać egzamin praktyczny na swoim rowerze, wówczas rower ten musi posiadać wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.
 11.  Za pozytywnie zdany egzamin teoretyczny uważa się udzielenie przez ucznia 80% poprawnych odpowiedzi w teście. Egzamin teoretyczny można poprawić 1 raz.
 12. Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
 13.  Jeżeli wyniki egzaminu są negatywne uczeń może przystąpić do egzaminu w następnym roku szkolnym.

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą:
1. Uczeń powinien pobrać ze strony internetowej szkoły załącznik nr 1. (Jest to druk_MEN-VI-28c )
2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.
3. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.
4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.
5. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego. Każde dziecko przystępujące do egzaminu musi mieć przy sobie legitymację szkolną oraz wypełniony i wcześniej oddany do nauczyciela Techniki: do 31 maja 2022  ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ”. Jest to druk_MEN-VI-28
7. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy na własnym lub przygotowanym przez organizatora rowerze na placu manewrowym (na zamkniętym parkingu szkolnym).
9. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje uczniom kartę rowerową. Jest ona bezpłatna.

W roku szkolnym 2021/2022 egzaminy będą się odbywać w następujących terminach:
I – egzamin teoretyczny – 03-06-2022 godz.09.30
Egzamin teoretyczny można poprawić 1 raz –  10-06-2022 godz. 09.30

II – egzamin praktyczny – 13-06-2022 od godz.09.30

Uczniowie, którzy pozytywnie zaliczą test i egzamin praktyczny zobowiązani są w ciągu 5 dni dostarczyć do sekretariatu szkoły swoje aktualne zdjęcie, które na odwrocie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem.
Fakt wydania Karty Rowerowej odnotowany zostaje w ewidencji druków ścisłego zarachowania.

SPOSÓB WYPEŁNIENIA ARKUSZA ZALICZEŃ UCZNIA – MEN-VI-28

Arkusz zaliczeń należy wypełnić według poniższego wzoru. W rubryce pierwszej swój podpis składa nauczyciel – wychowawca klasy. W uwagach wpisuje Brak zastrzeżeń do wydania karty rowerowej.

W rubryce drugiej swój podpis składa rodzic lub prawny opiekun ucznia. W uwagach wpisuje: Brak przeciwskazań zdrowotnych do wydania karty rowerowej.

Rodzic/prawny opiekun bierze całkowitą odpowiedzialność za dopuszczenie dziecka do karty rowerowej. Jest świadomy zdrowia swojego dziecka (fizycznego i psychicznego) i dopuszcza go do jazdy rowerem w trakcie szkolenia i egzaminu na kartę rowerową. Dopuszcza go do późniejszej jazdy rowerem w ruchu drogowym (w przypadku zdania egzaminu). Jeżeli rodzic ma wątpliwości co do zdrowia własnego dziecka, musi dostarczyć zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dopuszczeniu dziecka do karty rowerowej.

Pozostałe rubryki uzupełnia egzaminator.

Przygotowując się do egzaminu na kartę rowerową warto  skorzystać ze stron:

http://splesznogorne.pl/wp-content/uploads/2019/03/podrecznik.pdf

http://www.kartarowerowa.net

http://kartarowerowa.net.pl/

http://brd.edu.pl/brd1/testy/testy.html

http://www.brd.edu.pl/brd2/index.html

http://brd.andrej.edu.pl/

http://www.spkurow.pl/nowa/karta/rowery/rowery.htm