Regulaminy

REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  • Oddział przedszkolny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1500 .
  • Prosimy o przestrzeganie godzin przyprowadzania i odbierania dzieci, które ze względów bezpieczeństwa zostały określone i podane do wiadomości Rodziców/prawnych opiekunów.
  • Dziecko jest przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby dorosłe –Rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby upoważnione w „Upoważnienie odbioru dziecka z przedszkola”
  • Kontakt z wychowawcą możliwy jest w godzinach rannych (do godz.830)telefoniczny lub
    przez e-dziennik .
  • Do oddziału przedszkolnego nie wolno przyprowadzać dzieci chorych – są one zagrożeniem dla innych dzieci w grupie