Oddział przedszkolny

Cele koncepcji pracy oddziału przedszkolnego :

 • wspieranie dziecka w nabywaniu samodzielności i osiągnięciu sukcesu na miarę jego         możliwości ,  współpraca ze środowiskiem rodzinnym
 • rozwijanie zainteresowań dziedzictwem kulturowym w powiązaniu z wartościami rodzinnymi, wspólnoty lokalnej i narodowej
 • wspomaganie dzieci w poznawaniu samych siebie i innych w oparciu o wartości takie jak przyjaźń, dobro , szacunek, odpowiedzialność i uwrażliwiamy na potrzeby drugiego człowieka
 • rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej i przyrodniczej – dostarczanie możliwości poznawania przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego funkcjonowania i współpracy ze środowiskiem –właściwa i bezpieczna relacja z innymi ludźmi
 • kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kierowanie się zasadami bezpieczeństwa
 • inspirowanie dzieci do wyzwalania własnej aktywności twórczej wyrażanej na różne sposoby :technikami plastycznymi, śpiewem , tańce, ruchem, gestem, mimiką , słowem,…
 • tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi dziecięcej ekspresji pozawerbalnej

MISJA :

 • kształtowanie u dzieci zachowań społecznie akceptowanych, kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • poznawanie , co jest dobre, a co złe; budowanie dziecięcego systemu wartości- poszanowanie praw dziecka, praw człowieka
 • wszechstronne stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez kształtowanie umiejętności przyrodniczych ,polonistycznych , matematycznych
 • aktywizowanie różnorodnej i swobodnej działalności twórczej z uwzględnieniem możliwości dzieci , ich zainteresowań i uzdolnień

 

REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 • Oddział przedszkolny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1500 .
 • Prosimy o przestrzeganie godzin przyprowadzania i odbierania dzieci, które ze względów bezpieczeństwa zostały określone i podane do wiadomości Rodziców/prawnych opiekunów.
 • Dziecko jest przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby dorosłe –Rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby upoważnione w „Upoważnienie odbioru dziecka z przedszkola”
 • Kontakt z wychowawcą możliwy jest w godzinach rannych (do godz.830) telefoniczny lub przez e-dziennik
 • Do oddziału przedszkolnego nie wolno przyprowadzać dzieci chorych – są one zagrożeniem dla innych dzieci w grupie

 OBOWIĄZKI RODZICÓW :

 • Punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci do i z przedszkola
 • Zaopatrywanie dziecka w niezbędne przybory do zajęć
 • Branie czynnego udziału w ogólnych i grupowych zebraniach, konsultacjach rodziców
 • Systematyczne zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów
 • W miarę możliwości pomoc w ulepszaniu warunków pracy przedszkola
 • Włączanie się do realizacji zadań przedszkola
 • Systematyczne uzupełnianie wiadomości dotyczących wychowania dzieci