Informacje ogólne

STRUKTURA  SZKOŁY
Na podstawie Uchwały nr LV/354/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym z dnia 27 kwietnia 2018 r. – z dniem 1.09.2018r. powstała ośmioklasowa Szkoła Podstawowa. Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym od 7.35 do 15.30, a oddział przedszkolny w systemie dwuzmianowym, w godzinach od 6.30 do 15.30.
Szkoła w Lesznie Górnym  mieści się w dwóch budynkach, budynku A (nowa szkoła) i budynku B (stara szkoła). Baza szkoły przedstawia się następująco:

 1. Klasopracownie wyposażone w pomoce dydaktyczne:
 2. Biblioteka i ICIM z bogatym księgozbiorem.
 3. Świetlica.
 4. Stołówka z dożywianiem, kuchnia .
 5. Baza sportowo-rekreacyjna:
 6. Inne:
  – edukacja wczesnoszkolna
  – polonistyczna
  – matematyczna
  – przyrodnicza
  – informatyczna z dostępem do Internetu
  – sale oddziału przedszkolnego
  – niewymiarowa  sala gimnastyczna o pow. 67,26m²
  – szatnie gimnastyczne
  – sala zabaw dla dzieci młodszych
  – wielofunkcyjne boisko sportowe do gier zespołowych i indywidualnych z nawierzchnią tartanową (tj. do piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki, tenisa ziemnego)
  – skocznia do skoku w dal 60 m
  – plac zabaw dla młodszych dzieci-  „Radosna szkoła”
  – plac zabaw dla młodszych dzieci współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  gabinet higienistki szkolnej
  gabinet pedagoga i psychologa, logopedy

SZKOŁA W LICZBACH
Do szkoły w Lesznie Górnym  w  roku szkolnym 2015/2016 uczęszcza 156 dzieci, w tym:

 • do szkoły podstawowej: 105  uczniów
 • do oddziału przedszkolnego: 43 dzieci

Szkoła  liczy 10 oddziałów:

 • szkoła podstawowa: 8  oddziałów,
 • oddział przedszkolny: 2 oddziały.

Do szkoły w Lesznie Górnym uczęszczają uczniowie dojeżdżający z Leszna Dolnego, Bobrowic, Sierakowa, Biernatowa i wsi Kopane.

ŚWIETLICA   SZKOLNA

Świetlica szkolna czynna jest codziennie od 7.30 do 15.30

STOŁÓWKA 

Ze stołówki  korzystają dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie szkoły, których obiady są finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie oraz grupa uczniów, których rodzice płacą za obiady i dzieci z oddziału przedszkolnego, których rodzice płacą za całodzienne żywienie w przedszkolu. Dzieci mogą zjeść codziennie na 2 przerwach obiadowych dwa gorące posiłki  –  na trzeciej przerwie zupę , na czwartej przerwie drugie danie.

PRIORYTETY   SZKOŁY

NACZELNY CEL WYCHOWANIA

Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice w stosunku do swoich dzieci.
Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania.

Priorytety wychowawcze

 1. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie,
 • promowanie zdrowia, ochrony środowiska,
 • wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania,
 • zapewnienie bezpieczeństwa,
 • poznanie ucznia i zapewnienie mu pomocy pedagogicznej, psychologicznej, zdrowotnej, materialnej. Zwalczanie niepowodzeń szkolnych, przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym,
 • wdrażanie uczniów do samorządności,
 • przyswajanie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących głównie tematów i zjawisk bliskich doświadczeniu uczniów,
 • rozwijanie współpracy z rodzicami.

Priorytety działań profilaktycznych

 • promowanie zdrowego stylu życia
 • kształtowanie umiejętności życiowych uczniów
 • tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska